De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive

In elke organisatie waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden, zo ook bij ons. Een klacht kan worden omschreven als een uiten van ongenoegen tegen de uitvoering van werkzaamheden die zijn of worden verricht, tegen medewerkers van onze organisatie of tegen het honorarium van de werkzaamheden. Deze klachten kunnen voortkomen uit zowel de eigen organisatie als vanuit derden. Het is zaak klachten serieus te behandelen en af te wikkelen omdat onvoldoende aandacht kan leiden tot afbreuk. Tegelijk kan een adequate oplossing de organisatie verbeteren.

Indien u gebruik wenst te maken van de klachtenregeling, kunt u zich wenden tot de heer R.A. de Raaij (info@deraaijenpartners.nl). Op verzoek stellen wij u de integrale tekst van onze klachtenregeling beschikbaar.