De Raaij en Partners, voor de juiste balans tussen ondernemen en prive
Spaarvarken box 3

De staatssecretaris heeft onlangs de contouren opgetekend voor de invulling van nieuwe wetgeving voor wat betreft BOX3. Of het uiteindelijk daadwerkelijk wetgeving wordt is uiteraard aan het komende kabinet of kabinetten. Als beoogde ingangsdatum wordt 1 januari 2027 genoemd. Deels gaan we weer terug naar het systeem dat gold voor 2001.

De belasting gaat dadelijk geheven worden over het werkelijk behaalde rendement. Het gaat dan om de daadwerkelijke inkomsten zoals rente, dividend, huur etc. Hierop worden dan de daadwerkelijk gemaakte kosten in mindering gebracht. Daarnaast gaat ook de boekwinst of het boekverlies jaarlijks in de heffing betrokken worden. Een uitzondering komt er voor de waardeontwikkeling op vastgoed en belangen kleiner dan 5% in familieondernemingen en startende bedrijven. Hier wordt pas afgerekend op het moment van realisatie.

Nieuw is ook de eerste eigen woning in BOX3, denk hier aan een vakantiewoning. Hiervoor komt dan weer een forfaitair rendement.

Het heffen over het werkelijk behaalde rendement kan leiden tot een verlies. Verlies kan dan binnen BOX3 verrekend worden met toekomstige winsten.

Het heffingsvrije vermogen zoals we dat nu kennen, wordt vervangen door een heffingsvrij inkomen.

Al met al gaat het zwaardere administratieve verplichtingen tot gevolg hebben. Met name het vaststellen van de waarde van de bezittingen per 1 januari 2027 kan voer zijn voor discussie, daar er nu belang is bij een zo hoog mogelijke waarde.

Het tarief is nog niet duidelijk. Nu worden er tarieven genoemd tussen de 33% tot 37%. Hieraan zou dan een heffingsvrijinkomen gekoppeld worden van € 1.000. Om niet allerlei discussie te krijgen over verliezen komt er een verliesdrempel van € 500.

Zoals gezegd het zijn slechts contouren en er zal nog moeten blijken hoe de wet uiteindelijk vorm gaat krijgen.

In de tussentijd zitten we nog met het huidige systeem met de uitdaging dit goed te monitoren en waar nodig tijdig bezwaar aan te tekenen. In ieder geval is het zaak om bij het aangaan van nieuwe beleggingen goed na te denken over wat wijsheid is. Wellicht is de BV dan nog (steeds) een goed alternatief.

Enige onduidelijkheid blijft er dus de komende tijd. Een ding is zeker we zijn er nog niet!